سیستم های بهداشتی

شرایط بهداشتی مناسب ضامن ایمنی کامل است

 

ایده طراحی پوما الی که برای تلفیق علمی ابزار  و ایمنی بهداشتی طراحی شده، با هدف  به حداقل رسانی خطر آلودگی مقطعی طراحی گردیده و دارای استاندارد DVGW می باشد.

سیستم کنترل عفونت از طریق توربین  (A.C.A) با قابلیت بستن منافذ ورود آلودگی  طبق استاندارد  به تمامی ابزار دینامیک ارائه شده و از امکان تکثیر آلوده کننده ها در زمان توقف کار و نیز امکان انتشار آلودگی قابل انتقال میان بیماران را غیر ممکن میسازد.

سیستم های بهداشتی کاستلینی