حضور شرکت کاستلینی ایتالیا در نمایشگاه گنگره ایمپلنت آبانماه ۱۳۹۳
ایمپلنت آبان 93-- کاستلینی
ایمپلنت آبان 93-- کاستلینی
ایمپلنت آبان 93-- کاستلینی