نمایشگاه های آینده

حضور شرکت کاستلینی در نمایشگاه بعدی به زودی در همین صفحه اعلام میگردد

نمایشگاه های گذشته

نمایشگاه های سال ۹۵

نمایشگاه کنگره پروستودوندیست ها
آذر ۹۵
برج میلاد تهران
نمایشگاه کنگره بازآموزی اصفهان
تیر ۹۵
هتل آسمان اصفهان
نمایشگاه کنگره بین اللملی اکسیدا
اردیبهشت ۹۵
مرکز همایش های برج میلاد تهران

نمایشگاه های سال ۹۴

نمایشگاه اردیبهشت 94-کاستلینی

نمایشگاه کنگره ایران
اردیبهشت ۹۴
برج میلاد تهران

نمایشگاه شهریور 94-کاستلینی

نمایشگاه کنگره عمومی
شهریور ماه ۹۴
برج میلاد تهران

نمایشگاه اذر 94- کاستلینی

نمایشگاه کنگره پروتز
آذرماه ۹۴
برج میلاد تهران

کنگره بهمن 93-کاستلینی

نمایشگاه کنگره رادیولوژی فک و صورت
بهمن ۹۴
هتل المپیک تهران

نمایشگاه های سال ۹۳

نمایشگاه اردیبهشت 93- کاستلینی

نمایشگاه کنگره ایران
اردیبهشت  ۹۳
سالن اجلاس سران تهران

ایمپلنت آبان 93-- کاستلینی

نمایشگاه کنگره ایمپلنت
آبانماه ۹۳
سالن پژوهشگاه نیرو تهران

نمایشگاه ترمیمی 93- کاستلینی

نمایشگاه کنگره ترمیمی
آبانماه ۹۳
برج میلاد تهران تهران

نمایشگاه دی 93-کاستلینی

نمایشگاه کنگره عمومی
دیماه ۹۳
برج میلاد تهران

نمایشگاه های سال ۹۲

نمایشگاه تیر 92 - کاستلینی

نمایشگاه کنگره ترمیمی
تیر ۹۲
هتل المپیک تهران

نمایشگاه ICOI شهریور 92 - کاستلینی

نمایشگاه کنگره  ICOI
شهریور ۹۲
هتل عباسی اصفهان

نمایشگاه ایمپلنت 92- کاستلینی

نمایشگاه کنگره ایمپلنت
آبان ۹۲
هتل المپیک تهران

نمایشگاه دیماه 92 - کاستلینی

نمایشگاه کنگره عمومی
دیماه ۹۲
هتل المپیک تهران

نمایشگاه دندانپزشکان ایران - اردیبهشت 92

نمایشگاه کنگره ایران
اردیبهشت ۹۲
برج میلاد تهران