حضور شرکت کاستلینی ایتالیا در نمایشگاه گنکره عمومی دیماه سال ۱۳۹۳
نمایشگاه دی 93-کاستلینی
نمایشگاه دی 93-کاستلینی
نمایشگاه دی 93-کاستلینی