حضور شرکت کاستلینی ایتالیا در نمایشگاه گنکره عمومی شهریور سال ۱۳۹۴
نمایشگاه شهریور 94-کاستلینی
نمایشگاه شهریور 94-کاستلینی
نمایشگاه شهریور 94-کاستلینی