حضور شرکت کاستلینی ایتالیا در نمایشگاه گنگره ICOI شهریورماه ۱۳۹۲
نمایشگاه ICOI شهریور 92 - کاستلینی
نمایشگاه ICOI شهریور 92 - کاستلینینمایشگاه ICOI شهریور 92 - کاستلینی
نمایشگاه ICOI شهریور 92 - کاستلینی