دومین حضور شرکت کاستلینی ایتالیا در نمایشگاه گنگره ترمیمی تیر ماه ۱۳۹۲
نمایشگاه تیر 92 - کاستلینی
نمایشگاه تیر 92 - کاستلینی
نمایشگاه تیر 92 - کاستلینی