حضور شرکت کاستلینی ایتالیا در نمایشگاه گنکره ترمیمی آبانماه سال ۱۳۹۳
نمایشگاه ترمیمی 93- کاستلینی
نمایشگاه ترمیمی 93- کاستلینی
نمایشگاه ترمیمی 93- کاستلینی