حضور شرکت کاستلینی ایتالیا در نمایشگاه گنگره رادیولوژی فک و صورت بهمن ۱۳۹۳
کنگره بهمن 93-کاستلینی
کنگره بهمن 93-کاستلینی
کنگره بهمن 93-کاستلینی