حضور شرکت کاستلینی ایتالیا در نمایشگاه گنکره  ایران اردیبهشت سال ۱۳۹۴
نمایشگاه اردیبهشت 94-کاستلینی
نمایشگاه اردیبهشت 94-کاستلینی
نمایشگاه اردیبهشت 94-کاستلینی