حضور شرکت کاستلینی ایتالیا در نمایشگاه گنگره دندانپزشکان ایران اردیبهشت ۱۳۹۳
نمایشگاه اردیبهشت 93- کاستلینی
نمایشگاه اردیبهشت 93- کاستلینی
نمایشگاه اردیبهشت 93- کاستلینی