شرکت کاستلینی ایتالیا در نمایشگاه گنکره عمومی دندانپزشکان عمومی ایران اردیبهشت سال ۱۳۹۲
نمایشگاه دندانپزشکان ایران - اردیبهشت 92
نمایشگاه دندانپزشکان ایران - اردیبهشت 92
نمایشگاه دندانپزشکان ایران - اردیبهشت 92