حضور شرکت کاستلینی ایتالیا در نمایشگاه گنکره آذرماه سال ۱۳۹۴
نمایشگاه اذر 94- کاستلینی
نمایشگاه اذر 94- کاستلینی
نمایشگاه اذر 94- کاستلینی