حضور شرکت کاستلینی ایتالیا در نمایشگاه گنگره ایمپلنت آبان ۱۳۹۲
نمایشگاه ایمپلنت 92- کاستلینی
نمایشگاه ایمپلنت 92- کاستلینی
نمایشگاه ایمپلنت 92- کاستلینی